(1)
Veronika Nugraheni Sri Lestari; Dwi Cahyono; Nikolai Rezky Miftahurrachman. Human Capital Analysis Affects Economic Growth. konfrontasi2 2021, 8, 78-91.